بە ناز ڕە ئووف

بە ناز ڕە ئووف

بە ناز ڕە ئووف ساڵی ١٩٩٧ پە یمانگای هونەرە جوانە کانی بە شی سیرامیک تەواو کردووە.بەژداری زیاتر لە ٥٠ پیشانگەی هاوبە ش کردووە لە دەرەوە وناوە وەی کوردستان، بە ژداری ٤ پیشانگەی نیودە وڵە تی کردووە لە ئێران ، خاوە نی دوو پیشانگەی تایبەت و چە ندین بڕوانامە و ریزلینانە

پیشاندانی 5 بەرهەم

Scroll to Top